Algemene Voorwaarden

Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door AlpaCasa.nl, handelend onder de naam Littel Difference, gevestigd te Nieuwerkerk aan den Ijssel, verder te noemen opdrachtnemer, te leveren producten of diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via opdrachtnemer alpaca activiteiten of producten afneemt bij AlpaCasa.nl.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes door opdrachtnemer, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van opdrachtnemer of door feitelijke uitvoering door opdrachtnemer komt een overeenkomst tot stand.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van opdrachtnemer
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van opdrachtnemer ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.


Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer doet haar uiterste best de alpaca activiteit of het alpaca product naar behoren en verwachting te leveren. De klant neemt geheel op eigen risico deel aan de alpaca activiteiten zoals de alpaca ‘Meet, greet & feed’ en alpaca wandelingen.
 • De klant dient tijdens een bezoek aan AlpaCasa ten allen tijden de aanwijzing van opdrachtnemer op te volgen.
 • Boekingen zijn definitief wanneer het volledige bedrag is ontvangen op het rekeningnummer van AlpaCasa.nl. Een bevestiging hiervan ontvangt klant per mail.


Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de gekozen alpaca activiteit door eventuele extra wensen van de klant zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

Betalen en annuleren

 • Betalingen vinden grotendeels online plaats. Indien anders is overeengekomen en er vindt betaling op factuur plaats dan hanteren wij een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum.
 • Betaling geschiedt in dit geval door storting of overmaking op een door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Opdrachtnemer heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is opdrachtnemer bevoegd de reservering of overeenkomst te ontbinden.
 • Annuleren of verzetten van een alpaca activiteit kan kosteloos tot 7 dagen voor de geplande datum.
 • Wanneer binnen 6 t/m 2 dagen voor de geplande datum van de activiteit geannuleerd wordt, krijgt de klant de waarde van de gemaakte boeking retour in de vorm van een tegoedbon met een geldigheid van 6 maanden.
 • Bij annuleren binnen 2 dagen voor de ingeplande datum zijn wij genoodzaakt 50% van het reeds betaalde bedrag in te houden. Het resterende bedrag wordt teruggeboekt op hetzelfde rekeningnummer waarmee de boeking is voldaan.
 • Bij annuleren binnen 2 uur vóór de geplande afspraak óf niet op komen dagen geldt geen restitutie.

Cadeau- en tegoedbonnen

 • Onze cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig, tenzij specifiek anders vermeld. Klanten kunnen de cadeaubon online gebruiken voor het reserveren van een doordeweekse ‘Meet, greet & feed’ (niet geldig in het weekend). Deze bon geeft de klant geen recht op geld. Bij niet volledige besteding van de waarde van de bon geldt geen restitutie.
 • Tegoedbonnen zijn niet onbeperkt geldig, de vervaldatum wordt specifiek vermeld bij het verstrekken van de bon. Bij niet volledige besteding van de waarde van de bon geldt geen restitutie. De tegoedbon is zowel doordeweeks als in het weekend te besteden.


Garantie

 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal opdrachtnemer de te leveren goederen -naar de keuze van opdrachtnemer- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen.

Overmacht

 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van gebruiker zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, ziekte van dieren, slechte weersomstandigheden, stakingen en uitsluitingen, zowel bij opdrachtnemer als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid

 • Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van opdrachtnemer
 • De totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door opdrachtgever aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met gebruiker gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de gebruiker ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.

 

Tot slot

 • Luister goed naar de instructies van het personeel die u krijgt bij aankomst. Voer de alpaca’s uitsluitend het voer dat u aangeboden wordt. Voer nooit iets anders. Neem uw afval mee naar een afvalbak en laat niets achter bij de dieren. Jaag de dieren niet na en gedraag u rustig en kalm. Op deze manier heeft u meer plezier van de dieren en de dieren van u. Bij wangedrag in welke vorm dan ook wordt u verzocht het terrein te verlaten zonder restitutie van entreegelden.


Opgemaakt te Nieuwerkerk aan den IJssel 1 november 2022 door AlpaCasa.nl